Forløb

Vi hjælper kursisterne i uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet

Et forløb hos Sundhedskompag9et 

 Vores forløb strækker sig som udgangspunkt over 10 uger, hvor vi herefter yderligere kan forlænge efter behov. I forløbet arbejdes der ud fra en målsætning om kursisten skal vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi afrapporterer hver måned til beskæftigelsesaktør, og udarbejder i slutningen af forløbet en rapport, hvor vi giver anbefalinger til, hvad der kan arbejde videre med eller om kursisten skal afsluttes pga. ordinært job. 

Vores erfaring er, at hvis vi er lydhøre over for borgerens ønsker, og matcher dem med den rigtige virksomhed, har vi succes med at få folk i ordinær beskæftigelse. 

Vi har et stort netværk af virksomhedskontakter i Storkøbenhavn, som vi arbejder sammen med - en database med over 500 virksomheder. 

 

Vi tilbyder også dansk, engelsk og IT-undervisning (FVU), som er gratis for jobcentrene. 

Vi tilbyder 7 forskellige individuelle forløb

Vi tilbyder også et gruppeforløb for mænd med anden etnisk baggrund - læs mere om det her.

 
 

Sundhedsindsats

Som en del af forløbet i Sundhedskompag9et og Kursuskompag9et, arbejder vi særligt med kursisternes fysiske, men også mentale sundhed. 

INDHOLD:

 • Fokus på motivation, sunde vaner, livsstil, energiforvaltning og forebyggelse af livstilssygdomme og øget selvværd 

 • Sundhedsfaglig vurdering og plan

 • Forløb om Kost, Rygning og Alkohol ved kostvejleder 

 • Fysisk aktivitet/træning tilrettelagt af fysioterapeut; træning i eget hjem under supervision, vandgymnastik, stavgang, mindfulness, yoga og evt. fitnesscenter 

 • Fast ugentlig aftale om træning

 

MÅLSÆTNING:

 • At skabe mere energi i hverdagen og bedre forudsætninger for

    at kursisterne kommer i ordinært arbejde

 • At forebygge livsstilssygdomme

 • Rehabilitere efter skader

 • At flytte individuelle grænser

 

Virksomhedspraktik

 MÅL:

Som en del af det faste forløb i Sundhedskompag9et og Kursuskompag9et, stræbes der altid efter at få kursisterne i virksomhedspraktik og efterfølgende ordinært arbejde. 

INDHOLD:

 • 10 ugers virksomhedspraktik på en arbejdsplads efter eget ønske

 • Langsom optrapning i ugentligt timeantal

 • Selvindsigt i arbejdsevne og kompetencer

 • Social kontakt med kollegaer

 • Gennemgang af CV og jobansøgning
   

MÅLSÆTNING:

 • Afklaring af ressourcer på en eventuel fremtidig arbejdsplads

 • Afklaring af skånebehov (både fysiske og psykiske)

 • Forbindelse med netværk og fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

 

Kvinder med anden etnisk baggrund

MÅL: 
Det overordnede mål er at få kvinder, som har anden etnisk baggrund end dansk og er på overførelsesindkomst, ind på arbejdsmarkedet. Det sker ved at skabe netværk til arbejdspladser og til andre kvinder i lignende situationer og gennem kontakt til rollemodeller. Målet er at højne den enkelte kvindes motivation til at blive selvforsørgende, at øge livskvaliteten og forebygge social isolation. 

 

INDHOLD:​

 • Mentorstyrede forløb med etablering af virksomhedspraktik med henblik på ordinært job

 • Dialog og teambaseret undervisning med kulturel og social indføring i samfunds- og arbejdsmarkedsforhold

 • Særlig fokus på kvinde/moderrollen, livsstil, kost, smertehåndtering og motion

 • Forløb, hvor rollemodeller sammen med fagpersoner ruster kursisterne til at kunne træde ind på arbejdsmarkedet

 • Undervisning i økonomiske forhold

 • Individuelle samtaler samt afdækning af psykiske og fysiske barriere 

 • Udvikling og afklaring af arbejdsevne og ressourcer

 

UNDERVISERE

 • Uddannede integrationsmentorer, jobcoaches og psykoterapeuter

 • Fysioterapeuter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed

 • Læge

 • Sundhedsformidler

Vi tilbyder også et gruppeforløb for mænd med anden etnisk baggrund - læs mere om det her.

 

Ungegruppen

MÅLGRUPPE:

Sårbare unge fra 18 år, som har fysiske og psykosociale problemstillinger, herunder unge som eksempelvis:

 • oplever det vanskeligt at gennemføre traditionelle uddannelsesinstitut

 • har brug for støtte til at undgå misbrug og kriminalitet

 • har brug for generel støtte for at få en hverdag til at fungere
   

INDHOLD:

 • Tilknytning til en fast mentor, som kan kontaktes hele døgnet

 • Afklaring af fysiske og psykosociale forhold

 • Intervention rettet mod fysiske og psykiske barrierer, herunder behandlingstiltag

 • Hjælp til at se egne ressourcer og muligheder

 • Afklaring af uddannelses- og jobmuligheder

 • Støtte til opstart eller forsættelse af uddannelse eller job. 

 • Virksomhedspraktik med henblik på ordinær ansættelse

 

MÅLSÆTNING:

 • Påbegynde/afslutte uddannelse

 • Starte i ordinært arbejde eller virksomhedspraktik

 • At styrke den unge socialt såvel som fagligt mhp. en fremtid på arbejdsmarkedet

 

Unge kvinder

Sårbare unge kvinder fra 18 til 30 år, som ikke har været i stand til at starte på en relevant uddannelse/arbejde, og som har været på offentlig forsørgelse gennem længere tid.

INDHOLD:

 • Der arbejdes med at nedbryde de unge kvinders psykiske og fysiske barriere for job og uddannelse

 • Der fastsættes i samarbejde med pigerne tydelige og konkrete delmål på vej mod det overordnede mål - uddannelse eller job

 • Der arbejdes med at højne sociale, personlige, praktiske og faglige kompetencer, og der ses på de unges boligmæssige og økonomiske forhold.

 • Der tilbydes både individuelle forløb og gruppeforløb efter behov ved mentor og psykoterapeut

 • Fysisk træningsplan mhp. at højne livskvaliteten

 • Mentorstøtte efter start på job og uddannelse
   

MÅLSÆTNING:

 • At opleve et øget selvværd og selvsikkerhed

 • At kunne se muligheder frem for begrænsninger

 • At få styr på hverdagslivet og hverdagsopgaver

 • At starte på uddannelse eller i ordinært job med støtte fra mentor

 

Økonomisk vejledning

MÅLGRUPPE:

Borgere på overførselsindkomst får let et hul i økonomien, der kan gøre hverdagen endnu mere uoverskuelig. Sundhedskompag9et ser gerne økonomien igennem sammen med kursisten, og laver et budget og eventuelt en plan for tilbagebetaling af gæld.

INDHOLD:

 • Overblik over månedlig indkomst og udgifter

 • Kontakt med eventuelle kreditorer i tilfælde af uoverensstemmelser

 • Hjælp til NemID, e-boks, netbank m.m.

 • Budgetafklaring

 

MÅLSÆTNING:

At kunne administrere sin økonomi

At danne overblik over indkomst og udgifter

At kunne navigere rundt i de forskellige tekniske systemer vedr. økonomi og kontakt med det offentlige.

 

Lad os sammen finde den bedste løsning for jer!